Skočiť na hlavný obsah

Ochrana osobných údajov

 

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY OHĽADOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRE ÚČELY

KÚPY/PRENÁJMU KONTAJNEROV

 

Naša spoločnosť dbá pri svojej činnosti o to, aby všetky osobné údaje, ktoré spracúva, boli chránené v najvyššej možnej miere, a aby boli spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu. Počas tejto doby si kladieme za prioritu, aby ste boli informovaní o tom, prečo a na ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame.

 

V tomto poučení nájdete všetky potrebné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s kúpou alebo prenájmom našich kontajnerov. Všetky potrebné informácie sú dostupné na webovej stránke www.kontajnerpredaj.sk.  

 

 1. Kto spracúva vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou METRANS /Danubia/, a.s., so sídlom Povodská cesta 18, Dunajská Streda 929 01, Slovenská republika, IČO: 36 380 032, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10168/T, ako prevádzkovateľom.

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame a prečo?

Na našej webovej stránke www.kontajnerpredaj.sk sa nachádza kontaktný formulár, ktorý je určený na kontaktovanie našej spoločnosti za účelom získania informácií o procese kúpy či predaja našich kontajnerov a prejavenie záujmu o kúpu či prenájom našich kontajnerov.

 

Vo formulári je potrebné vyplniť základné osobné údaje minimálne (i) v rozsahu povinných osobných údajov (označených hviezdičkou). Následne Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky, aby sme Vám poskytli potrebné informácie a dohodli spolu proces uzatvorenia zmluvy o kúpe alebo prenájme kontajnera v zmysle Vašich požiadaviek.

 

V procese uzatvárania zmluvy o kúpe alebo prenájme kontajnera spracúvame základné osobné údaje (ii) v rozsahu potrebnom pre uzavretie zmluvy o kúpe alebo prenájme kontajnerov a (iii) v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie príslušných zákonných povinností (účtovných, daňových, archivačných a pod.)

 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre účely komunikácie ohľadom uzatvorenia zmluvy, pre uzatvorenie zmluvy a následné plnenie našich zákonných povinností, ako aj prípadnej obrany našich práv alebo nárokov. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné niektorý z týchto účelov naplniť.

 

Vaše osobné údaje nám poskytnete Vy prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.kontajnerpredaj.sk, pred uzavretím zmluvy o kúpe alebo prenájme kontajnera, prípadne spoločnosť, v mene ktorej konáte pri uzatváraní zmluvy, prípadne zdrojom Vašich osobných údajov pre stanovené účely môžu byť verejne prístupné zdroje, napríklad živnostenský či obchodný register.

 

 1. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho ich spracúvame?

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov sú:

 

 1. Predzmluvné vzťahy – zahŕňajú procesy nevyhnutné pre dojednanie a uzatvorenie zmluvy o kúpe alebo prenájme kontajnerov, vrátane poskytnutia všetkých potrebných informácií z našej strany, potrebných pre Vaše rozhodnutie pre uzatvorenie zmluvy o kúpe alebo prenájme nehnuteľnosti

Doba spracúvania: do uzavretia zmluvy; v prípade neuzavretia zmluvy najviac do 2 rokov od konca roka, v ktorom komunikácia o uzavretí zmluvy prebehla

 1. Plnenie zmluvných povinností – zahŕňa uzatvorenie a plnenie zmluvy o kúpe alebo prenájme kontajnerov, teda vykonávanie práv a povinností vyplývajúcich nám zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili

Doba spracúvania: po dobu trvania zmluvy a práv a povinností z nej vyplývajúcich

 1. Plnenie zákonných povinností – účtovné, daňové a iné zákonné povinnosti

Doba spracúvania: po dobu stanovenú jednotlivými zákonmi, napr. 10 rokov podľa zákona o účtovníctve

 1. Oprávnený záujem na obrane našich práv či vymáhaní našich nárokov – ak by nastal v budúcnosti spor ohľadom plnenia záväzkov či výkonu práv súvisiacich s uzatvorenou zmluvou, máme právo obrátiť sa na príslušné orgány verejnej moci, ktorým môžeme v nevyhnutnom rozsahu odovzdať za týmto účelom aj Vaše osobné údaje

Doba spracúvania: po dobu plynutia zákonnej premlčacej doby pri jednotlivých nárokoch

 

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať.

 

 1. Kto okrem našej spoločnosti spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť v súlade so stanoveným účelom spracúvané aj osobami, ktoré nám rôznym spôsobom v našej činnosti pomáhajú, napr. správcovia našej webovej stránky www.kontajnerpredaj.sk a IT systémov, právni, daňoví a účtovní poradcovia, ako aj spoločnosti v rámci našej skupiny podnikov (pre rôzne administratívne, daňové, účtovné a iné účely), a pod.

Osobné údaje môžu byť tiež odovzdané príslušným orgánom verejnej moci, ktoré ich môžu spracúvať v rámci ich kompetencie stanovej zákonom.

 

Vaše osobné údaje nie sú zasielané do tretích krajín a spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie na základe Vašich osobných údajov.

 

 1. Aké máte práva?
 1. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby
 2. právo na opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ je na to právny dôvod
 3. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu
 4. právo na prenosnosť osobných údajov
 5. ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na (i) Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk alebo aj (ii) dozorný orgán v členskom štáte EÚ Vášho obvyklého pobytu alebo miesta výkonu Vašej práce.   

 

 1. Ako si uplatniť svoje práva podľa GDPR?

Na našu spoločnosť ako prevádzkovateľa sa môžete v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov kedykoľvek obrátiť:

 • zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu gdpr [at] metrans.sk ().
 • poštou na adrese: METRANS /Danubia/, a.s., Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
 • alebo osobne na rovnakej adrese nášho sídla v Dunajskej strede.